پست های ارسال شده در آبان سال 1390

خوشا

خوشا...         خوشا...                  خوشا...                          عشقت...                                    عهدت...                                             سوزت... - مرتضی - ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

جان

نفسم را اجاره قلبت داده ام! تا جان دارم مرا نوازش کن، شاید این آخرین احساس قشنگ من باشد. - مرتضی -
/ 0 نظر / 9 بازدید

عشق

ببوسم...     ببویم...       بمیرم...               رد پایت...                       خاک راهت...                             از فراقت. - مرتضی - ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید