پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

خواب شگفت

خوابی شگفت دیدم                          روزی گسسته دیدم مست و روانه بودم                         اندر خرابه بودم عریان و سوخته بودم                       خود را گسسته دیدم روحی شکسته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید